Winkel bij IJsbaan Twente elke zaterdag geopend:
zomerperiode 10:00-15:00 uur
Tijdelijk zijn we telefonisch niet bereikbaar!

Leasevoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEASEPLAN


Artikel 1 Begripsbepaling

Algemene leaseovereenkomst.
De overeenkomst tussen Hyro Sports en de Cliënt waarbij, onder toepassing van de algemene leasevoorwaarden van Hyro Sports één of meer (nader omschreven) leaseobject(en), middels leasecontract(en) die een onderdeel vormen van de algemene leaseovereenkomst aan Cliënt in lease worden gegeven en door Cliënt in lease worden aangenomen.

Gebruiker.
Onder Gebruiker wordt verstaan degene die door Cliënt is aangewezen het hem/haar door Cliënt ter beschikking gestelde leaseobject(en) te mogen gebruiken. Onder Gebruiker wordt verstaan natuurlijke personen die de leeftijd hebben van maximaal 16 jaar en onder toezicht staan van ouders, ouderlijke macht, voogdij of andere volwassen personen boven de 21 jaar.

Cliënt.
Onder Cliënt wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee blijkens een daartoe ondergetekende verklaring de algemene leaseovereenkomst is aangegaan.

Leasecontract.
De overeenkomst tussen Hyro Sports en de Cliënt waarbij, met toepassing van de algemene leasevoorwaarden van Hyro Sports, één of meer gespecificeerd omschreven leaseobject(en) aan Cliënt in lease worden gegeven en door Cliënt in lease worden aangenomen.

Leaseobjecten.
Onder leaseobjecten worden verstaan: schaatsen en skeelers zoals nader omschreven in het
door Cliënt ondertekende en/of gewaarmerkte leasecontract en/of andere door Cliënt ondertekende overeenkomst.

Leasetermijn.
Het bedrag dat Cliënt per seizoen, te weten de periode, of een gedeelte daarvan, aan Hyro Sports is verschuldigd.

Looptijd.
Leasecontracten gesloten voor een periode van te hoogste 2 maanden.

Hyro Sports.
Hyro Sports is de partij die de leaseobjecten middels het leasecontract, onder toepassing van de algemene leasevoorwaarden, aan Cliënt beschikbaar stelt voor de periode genoemd in het leasecontract.

Artikel 2 Domiciliekeuze.
Hyro Sports kiest domicilie aan haar winkelvestigingadres te Enschede. De Cliënt
kiest domicilie in de plaats en op het adres zoals in het leasecontract en/of andere door
Cliënt ondertekende overeenkomst.

Artikel 3.
Op de tussen Hyro Sports en Cliënt gesloten algemene lease overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 4 Eigendomsrecht.
De in lease gegeven en door Cliënt in lease ontvangen leaseobjecten, blijven te allen tijde in eigendom van Hyro Sports, ook na het beëindigen van de leasetermijn of na beëindiging van het leasecontract.

AANVANG, DUUR EN EINDE

Artikel 5 Ingangsdatum.
De algemene leaseovereenkomst gaat in op de datum waarop het eerste leaseobject aan Cliënt ter beschikking wordt gesteld, of zoveel eerder als door Cliënt bij Hyro Sports door middel van een leasecontract een bestelling voor een leaseobject(en) wordt geplaatst, waaruit voor Hyro Sports verplichtingen kunnen voortvloeien.

Artikel 6 Looptijd.
1. De algemene leaseovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van maximaal zes (6) maanden te rekenen vanaf de datum van ondertekening en wordt niet stilzwijgend voor welke periode dan ook verlengd.
2. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde eindigt de looptijd te allen tijde op uiterlijk
31 maart van het kalenderjaar tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde blijft de algemene leaseovereenkomst ook na opzegging tussen partijen van kracht tot het tijdstip, zoals bepaald in de leasecontracten, waarop het laatste aan Cliënt ter beschikking gestelde leaseobject(en) aan Hyro Sports wordt teruggegeven.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging.
1. Hyro Sports heeft het recht de algemene leaseovereenkomst en/of één of meerdere leasecontracten onmiddellijk en tussentijds te beëindigen als:
a. Cliënt zijn verplichtingen jegens de algemene overeenkomst niet of niet gedeeltelijk nakomt.
b. Cliënt de leaseobjecten ter hand stelt aan derden te weten personen, bedrijven en/of instellingen en zulks voor welk gebruik dan ook.
c. Cliënt onder curatele of bewind wordt gesteld of derden beslag leggen op goederen.
d. Cliënt naar het oordeel van Hyro Sports niet in staat is de verplichtingen uit de algemene leaseovereenkomst op de juiste wijze na te komen.
e. Indien door toedoen van Cliënt of Gebruiker de waarde van de leaseobjecten buitensporig vermindert.
In deze gevallen is Hyro Sports bevoegd de onmiddellijke teruggave van alle aan Cliënt ter beschikking gestelde leaseobjecten te verlangen. De Cliënt zal dit verzoek terstond inwilligen.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de algemene leaseovereenkomst en/of het leasecontract is Cliënt gehouden alle nog openstaande en resterende kosten terstond aan Hyro Sports te voldoen zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. In geval van tussentijdse beëindiging van de algemene leaseovereenkomst en/of het leasecontract op voormelde gronden is Hyro Sports nimmer tot enige schadevergoeding aan Cliënt en/of Gebruiker gehouden.

VERPLICHTINGEN VAN Hyro Sports

Artikel 8 Ter beschikking stellen.
1. Hyro Sports zal aan Cliënt dan wel Gebruiker ter beschikking doen stellen één of meerdere leaseobjecten zoals nader omschreven in door Cliënt ondertekende leasecontracten. De aldus ter beschikking gestelde leaseobjecten zijn en blijven eigendom van Hyro Sports.
2. Hyro Sports zal aan Cliënt of Gebruiker ter beschikking doen stellen gedurende de looptijd van het leasecontract de juiste uitvoering met betrekking tot maatvoering van de leaseobjecten.


Artikel 9 Aflevering.
Hyro Sports zal de leaseobjecten ter beschikking stellen op nader overeen te komen tijdstip. Hyro Sports zal de leaseobjecten bij aflevering controleren en testen op correcte werking. Hiertoe behoort het slijpen van de schaatsen.

Artikel 10 Onderhoud.
1. De kosten van vervanging van de leaseobjecten welke aan het correcte gebruik van de leaseobjecten verbonden zijn, komen voor rekening van Hyro Sports tenzij anders is bepaald. Hiertoe wordt bedoeld een juiste maatvoering.
2. De kosten van het onderhoud van de leaseobjecten, exclusief slijpen van schaatsen, zijn voor zover niet anders overeengekomen, voor rekening van Cliënt.
3. Cliënt verplicht zich met het aangaan van de leaseovereenkomst, de leaseobjecten minimaal 1 keer per huurtermijn ter controle aan te bieden aan Hyro Sports ter controle van het onderhoud.

Uitsluiting

Artikel 11 Onjuist gebruik.
1. De kosten die niet onder enige, mogelijk in de Algemene leaseovereenkomst of leasecontracten genoemde en van toepassing zijnde verzekering vallen en die naar de mening van Hyro Sports het gevolg zijn van het onjuist of onzorgvuldig gebruiken of doen gebruiken van de leaseobjecten, zijn voor rekening van de Cliënt.
2. Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval verstaan:
a. Het niet of niet tijdig laten slijpen van schaatsen;
b. Het doen of laten doen van herstelwerkzaamheden anders dan bij Hyro Sports;
c. Het gebruiken of doen gebruiken van schaatsen op niet zijnde ijsbanen, ijsvlaktes of andere ondergronden en/of toepassingen dan waarvoor schaatsen zijn bedoeld te gebruiken.
d. Het niet opvolgen van instructies zoals overeengekomen in de algemene leaseovereenkomst en/of leasecontracten dan wel instructies die mondeling en/of schriftelijk op een andere wijze zijn gegeven door Hyro Sports of medewerkers van haar, aan Cliënt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid.
1. Schade of extra kosten in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn van vertraging in de aflevering van de leaseobjecten, komen nimmer voor rekening van Hyro Sports.
2. Ook schade of extra kosten als gevolg van het niet of niet naar verwachting functioneren van de door Cliënt bestelde leaseobjecten komen niet voor rekening van Hyro Sports.
3. Hyro Sports is in geen geval aansprakelijk voor directe, indirecte of immateriële schade of kosten uit welke hoofde dan ook aan de zijde van Cliënt en/of derden veroorzaakt door de leaseobjecten of door werking of niet werking van de leaseobjecten of delen van de leaseobjecten.

Artikel 14 Nalatigheid.
Indien Cliënt naar de mening van Hyro Sports nalatig is in het voldoen aan zijn verplichtingen volgens de Algemene Leasevoorwaarden, behoudt Hyro Sports zich het recht voor zijn verplichtingen op te schorten alsmede behoudt Hyro Sports zich het recht voor geen leaseovereenkomsten en/of leasecontracten meer af te sluiten met Cliënt.

VERPLICHTINGEN CLIËNT

Artikel 15 Betaling leasetermijn.
1. Cliënt betaalt de overeengekomen leasetermijn alsmede de overige kosten, hiermee bedoeld de borgsom, die volgens de algemene leaseovereenkomst voor rekening van Cliënt zijn op het moment dat de leaseovereenkomst en/of het leasecontract of ander waardepapier door Cliënt wordt ondertekend voor akkoord en de overeenkomst van kracht is.
2. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de overeengekomen leasetermijn en/of andere bedragen die Cliënt krachtens de algemene leaseovereenkomst en/of het leasecontract aan Hyro Sports is verschuldigd, is Cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist vanaf de vervaldatum over het aan Hyro Sports verschuldigde achterstallige bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tot de datum van de algehele betaling. Een gedeelte van een maand wordt gerekend als een hele maand.

Artikel 16 Gebruik van de leaseobjecten.
1. Gebruik is alleen toegestaan aan de Gebruiker gelijk aan of jonger dan de leeftijd van 16 jaar. Cliënt staat ervoor in en ziet erop toe dat uitsluitend de Gebruiker gebruik maakt van de leaseobjecten op een kunstijsbaan.
2. Cliënt verbindt zich gedurende de gebruiksperiode ervoor zorg te dragen dat de leaseobjecten op een behoorlijke wijze en volgens de door Hyro Sports opgegeven aanwijzingen, wordt onderhouden.
3. Het is Cliënt dan wel Gebruiker niet toegestaan door derden tussentijdse aanpassingen, reparaties aan de leaseobjecten te laten verrichten c.q. wijzigingen of ingrijpende veranderingen aan te brengen, tenzij Hyro Sports hiervoor schriftelijke toestemming verleend heeft.

Artikel 17 Verrekening.
Cliënt is verplicht zich te onthouden van verrekening, korting en/of opschorting van op hem rustende verplichtingen met vorderingen van Cliënt op Hyro Sports op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 18 Inlevering.
1. Cliënt is gehouden de leaseobjecten na afloop van de overeengekomen gebruiksperiode de objecten volledig en zonder schade franco te retourneren op een door Hyro Sports te bepalen datum en plaats binnen Nederland.
2. Bij inname van de leaseobjecten door X of één van haar medewerkers ontvangt Cliënt een inname bewijs en wordt het door Client betaalde borgsombedrag zonder enige vorm van opslag en rente met contant geld terugbetaald.

Artikel 19 Legitimatie.
1. Cliënt is verplicht zich bij het aangaan van de algemene leaseovereenkomst en/of leasecontract te legitimeren middels een door de Nederlandse wet geldig legitimatiebewijs.
2. Cliënt is verplicht bij het aangaan van de algemene leaseovereenkomst en/of leasecontract een geldig en wettig bewijs te overhandigen aan Hyro Sports waarop naam, adres, postcode en woonplaats van Cliënt en Gebruiker nadrukkelijk staan vermeld.
3. Cliënt is verplicht gedurende de algemene leaseovereenkomst X schriftelijk en terstond in kennis te stellen van adreswijziging van Cliënt en/of Gebruiker indien van toepassing.

Artikel 20 Slotbepaling.
Cliënt verklaart kennis te hebben genomen dan wel kennis te hebben kunnen nemen van de algemene leasevoorwaarden en akkoord te gaan met de leaseovereenkomst en leasevoorwaarden door middel van ondertekening van het leasecontract dan wel door Cliënt ondertekende andere gewaarmerkte overeenkomst.


Aldus opgemaakt te Enschede d.d. 01-08-2015 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08180426

Directie Hyro Sports

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Winkel bij IJsbaan Twente elke zaterdag geopend:
zomerperiode 10:00-15:00 uur
Tijdelijk zijn we telefonisch niet bereikbaar!